links for 2011-09-25

Advertisements

links for 2011-09-24

  • استان های مختلف کانادا در سال های اخیر ، به منظور پاسخگویی به لیست انتظار طولانی بیماران، به میزان قابل توجهی ، تعداد دانشجویان پزشکی خود را افزایش دادند. یعنی یک دوره دو ساله تخصصی برای پزشکان خانواده و دوره پنج ساله برای پزشکان متخصص دیگر.
  • پس از کانفرم کردن پاسخ اتومات برای شما ارسال می شود اما بر عکس دفعات قبل که بلافاصله ارسال می شد الان تقریبا با یک روز تاخیر ارسال می شود

links for 2011-09-23

links for 2011-09-22

links for 2011-09-21

links for 2011-09-19

links for 2011-09-17