هشدار! کارآفرینان کبک حواسشان باشد! – مهاجران کانادا

کسانی که از روش کارآفرینی Entrepreneurship به استان کبک مهاجرت می کنند به این استان تعهد می دهند که در این استان زندگی و سرمایه گذاری کنند.
این مسأله شامل حال کسانی می شود که با روش کارآفرینی کبک بعد از اکتبر ۲۰۰۶ به کانادا مهاجرت کرده اند.
این دستور العمل شامل سایر روش های مهاجرتی به کبک یا سایر استان های کانادا نمی شود.

Advertisements